ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Світлана Тульчинська
  • Олександр Солосіч

Анотація

Активні процеси поглиблення кризових явищ зумовлених повномасштабною військовою агресією та інтенсифікація глобальних ознак перспективних рецесійних процесів зумовлює об’єктивне наростання фактору невизначеності і як наслідок спричиняє істотне розбалансування діяльності господарюючих суб’єктів, що виявляється як у прямих наслідках (падіння попиту, розрив логістичних ланцюгів, зниження платоспроможності), так і непрямих (зниження комерційної привабливості вітчизняного бізнес-сектору, трансформація структури споживчих потреб, необхідність селективності у виборі інструментів маркетингу тощо). Окремо слід зауважити вплив коронавірусної кризи на формування національних економічних політик, зокрема у частині подолання відповідних наслідків та протидії актуальним загрозам пандемічного характеру [1, с. 42].

Виходячи з цього, окреслена проблематика актуалізує питання поліпшення безпекової політики підприємства, що в умовах постіндустріальної парадигми економічного розвитку вимагає залучення інтелектуалізованих форм організаційно-управлінських заходів її забезпечення. Узагальнюючи, можна виділити наступні функціональні напрямки інтелектуального забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур: Фінансова складова полягає в інтелектуалізованому підході до планування та обліку фінансових ресурсів, виявлення перспективних іммобілізованих резервів зростання, цифровізацію базових облікових операцій, оптимізації структури постачання та збуту. Інтелектуально-кадрова складова базується на використанні прогресивних форм кадрового аудиту та реалізації сучасних підходів до стимулювання інтелектуального розвитку персоналу, сприяння його ініціативній діяльності у сфері внутрішніх вдосконалень. Техніко-технологічна складова передбачає досягнення перманентності модернізаційних процесів виробничого потенціалу, реалізації поліпшувальних заходів різними ієрархічними рівнями, забезпечення ощадливості виробничого процесу. Інформаційна складова покликана на формування та постійне вдосконалення різнорідних форм внутрішнього та зовнішнього інформаційного захисту, відповідних цифрових систем з метою протидії актам кібертероризму та кібератак [2, с. 101]. Екологічна складова реалізує себе у практичній формалізації теоретичних засад сталості розвитку підприємницьких утворень у частині мінімізації токсичних викидів залишкових ресурсів та в цілому деструктивних зовнішніх впливів на природнє середовище. Силова складова полягає у якісному осучасненні політики забезпечення фізичної безпеки активів підприємства шляхом використання прогресивних технічних засобів відеофіксації та цифрового контролю, дотримуючись правового поля їх використання.

Таким чином, формування ефективних практик реалізації безпекової політики підприємницьких структур на основі інтелектуального підходу має базуватися на поліфункціональному розгляді відповідної проблематики з метою максимізації рівня залучення наявних інтелектуальних ресурсів та стимулювання їх розширеного відтворення.

Посилання

Okhrimenko O., Zrobok O. Evaluation of the effectiveness of national policies of minimization of consequences COVID-19 pandemics. Technology audit and production reserves. 2021. Vol. 1/4 (57). – pp. 38-44.

Тульчинська С.О., Солосіч О.С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємництва в умовах воєнного стану. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 3 (79). С. 97–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26