СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Юрій Євтушенко

Анотація

Функціонування суб’єктів господарювання не можливе без наявності необхідних фінансових ресурсів. В цілому всі економічні суб’єкти існують, розвиваються насамперед за допомогою використання власних або запозичених коштів. В сучасних умовах функціонування ринкового господарства важливість фінансової діяльності суб’єктів господарювання є не менш важливою, ніж операційна.

Дослідження фінансового забезпечення економічних суб’єктів сьогодні проводяться значною кількістю науковців у всьому світі, враховуючи важливість такого забезпечення для їх подальшого розвитку. Проте, вичерпної відповіді на питання, що таке фінансове забезпечення, в науковій літературі не існує. Велика кількість праць у даному напрямку фінансових досліджень сприяла формуванню значної кількості думок, науково обґрунтованих концепцій трактування сутності дефініції «фінансове забезпечення». Проте, складність розуміння змісту фінансового забезпечення, особливостей його формування в різних економічних системах (на макро-, мікро рівнях), в межах окремих типів економічних суб’єктів зумовлює актуальність проведення нових досліджень щодо конкретизації сутності такої категорії.

Проведемо дослідження змісту дефініції «фінансове забезпечення». Для цього проаналізуємо наявні в науковій літературі підходи щодо трактування цієї категорії, а саме:

1) «фінансове забезпечення полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів на розв’язання окремих завдань фінансової політики господарюючого суб’єкта» [1, с. 166];

2) фінансове забезпечення – «система джерел і форм фінансування розвитку економічної і соціальної сфер суспільства» [2, с. 7];

3) фінансове забезпечення – «узагальнюючий метод інвестування через фінансові форми як конкретні прояви категорій фінансової сфери, зовнішнього вияву механізму та його структурних елементів»  [3];

4) фінансове забезпечення – «економічні відносини між державою і суб’єктами господарювання стосовно мобілізації фінансових ресурсів домогосподарств, фірм, держави та зовнішніх запозичень у процесі реалізації соціальних і економічних цілей розвитку суспільства» [4];

5) фінансове забезпечення –  «система джерел і форм фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства, котре здійснюється в трьох формах: самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування» [5, с. 44];

6) фінансове забезпечення – «сукупність економічних відносин, що виникають із приводу пошуку, залучення й ефективного використання фінансових ресурсів та організаційно-управлінських принципів, методів і форм їх впливу на соціально-економічну діяльність територіальних одиниць та господарських суб'єктів» [6, с. 6];

7) фінансове забезпечення – «один із методів фінансового механізму, покликаного забезпечувати розподільчі та перерозподільчі процеси з метою утворення доходів і фондів коштів, або як структурна підсистема фінансово-кредитного механізму, система джерел і форм фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства» [7, с. 137].

Таким чином, представлені концепції розгляду сутності категорії «фінансове забезпечення» лише підтверджують твердження про значну кількість різних підходів до розгляду цієї дефініції. У переважній більшості випадків науковці розглядають таке забезпечення як систему, окремі з них стверджують, що це виключно відносини. Загалом, на наше переконання доцільно виділяти два підходи до конкретизації сутності фінансового забезпечення: насамперед, це сукупність відносин, які виникають між економічними суб’єктами в результаті руху фінансових ресурсів між ними, що дає можливість сформувати необхідні обсяги таких ресурсів для їх функціонування та розвитку; по друге це дійсно система і сукупність таких відносин можна розглядати як цілісний об’єкт пізнання, систему, якій притаманна своя структура, зв’язки між її компонентами, функції, принципи і т.д. Для більш чіткої конкретизації змісту категорії «фінансове забезпечення» доцільно також проаналізувати сутність таких категорій як «фінанси» і, відповідно, «забезпечення», що варто здійснити в нових, додаткових наукових дослідженнях.

Посилання

Шеремета К. Ю. Форми фінансового забезпечення машинобудівних підприємств Хмельницької області / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – № 9. – 2013. – С.165–169.

Салига С. Я., Гельман В. М., Кирилова Л. І. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціальної сфери: монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 52 с.

Гладій С. Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління. [Електронний ресурс]. Економіка та держава. № 9. 2014. Режим доступу: http://www.library.tane/ edu.ua/images/ nauk_ vydannya/gHL8ef.pdf.].

Галабурда М.К. Фінансове забезпечення економічної політики в Україні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 / М.К. Галабурда. – К., 2003. – 278 с.

Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств : [монографія] / І.В. Зятковський. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 215 с.

Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) : автореф. дис. … канд. екон. наук / О.І. Москаль. – К., 2001. – 16 с.

Костецький В. Сутнісно-теоретичні підходи до визначення фінансового забезпечення діяльності підприємства / Костецький В. // Галицький економічний вісник. – 2010. – №4(29). — с.135-145 - (фінансово-кредитне забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-26